Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3105. Spremembe Poslovnika občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, stran 9304.

  
Na podlagi določb drugega odstavka 111. člena Zakona o sodiščih je občna seja Vrhovnega sodišča Republike Slovenije na seji 29. septembra 2021 sprejela
S P R E M E M B E   P O S L O V N I K A 
občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 
1. člen
V 1. členu Poslovnika občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 114/05 z dne 19. 12. 2005, št. 4/16 z dne 22. 1. 2016 in št. 35/18 z dne 25. 5. 2018) se besedo „Poslovnik“ nadomesti z besedo „poslovnik“.
2. člen 
V 2. členu se črta besedno zvezo „o uporabi“ ter se besedo „Poslovnik“ v naslovu ter besedilu člena nadomesti z besedo „poslovnik“.
3. člen 
V 3. členu se 5. do 11. točka preštevilčijo tako, da postanejo 4. do 10. točka.
4. člen 
V 4. členu se besedno zvezo „v nadaljnjem besedilu:“ nadomesti z besedno zvezo „v nadaljevanju“.
5. člen 
V prvem in drugem odstavku 5. člena se besedno zvezo „5. točke 2. člena Poslovnika“ nadomesti z besedno zvezo „4. točke 3. člena poslovnika“. Za besedno zvezo „Vrhovno sodišče“ v prvem odstavku se vejico nadomesti s piko. Besedno zvezo „slednji pa“ se nadomesti z besedo „Slednji“.
V drugem odstavku 5. člena se za besedo „predsednik“ doda besedilo „Vrhovnega sodišča (v nadaljevanju predsednik)“. Za besedno zvezo „predsednike sodišč,“ se doda besedilo „predsednika Ustavnega sodišča RS (le pri 3. in 4. točki 3. člena poslovnika),“. Za besedama „zbornice“ se doda besedo „Slovenije“.
6. člen 
V prvem stavku prvega odstavka 6. člena se za besedo „članov“ doda besedilo „(sklepčnost občne seje)“.
V prvem in drugem odstavku 6. člena se besedo „Poslovnik“ nadomesti z besedo „poslovnik“.
7. člen 
V 7. členu se besedo „Poslovnik“ v naslovu člena nadomesti z besedo „poslovnik“.
V 7. členu se za besedo „tretjini“ doda besedo „vseh“.
8. člen 
V prvem, drugem in tretjem odstavku 8. člena se črta besedo „sodišča“.
V prvem odstavku 8. člena se za piko doda besedilo: „V primeru odsotnosti predsednika, občno sejo skliče, predlaga dnevni red ali jo vodi podpredsednik Vrhovnega sodišča. Če je odsoten tudi slednji, navedena opravila opravlja vrhovni sodnik, ki na Vrhovnem sodišču najdlje opravlja sodniško službo.“
V drugem odstavku 8. člena se za besedo „oddelka“ doda besedo „Vrhovnega“ ter v oklepaju črta dvopičje.
9. člen 
V prvem odstavku 9. člena se za besedo „skupino“ doda besedo „vrhovnih“.
V drugem odstavku 9. člena se črtata besedi „sodišča“. Za besedno zvezo „enega ali več“ se doda besedo „vrhovnih“. Za besedno zvezo „po potrebi določi“ se doda besedno zvezo „na Vrhovno sodišče“.
V tretjem odstavku 9. člena se namesto besedila „, ki obravnava določeno pravno vprašanje, zvezano s prakso sodišč, mora“ doda besedilo „mora v primeru iz 1. ali 2. točke 3. člena poslovnika“. Besedilo „(v nadaljnjem besedilu: (načelno) pravno mnenje)“ se črta.
10. člen 
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi: „Član občne seje lahko še pred sejo pisno obrazloži svoje mnenje, ki ga predsednik brez odlašanja dostavi drugim članom, če tega ni storil že član občne seje sam.“.
11. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
„11. člen 
(ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda občne seje) 
Če predsednik ugotovi, da je občna seja sklepčna, da na glasovanje predlog dnevnega reda občne seje.
Izjemoma se lahko na dnevni red občne seje uvrstijo tudi vprašanja, ki niso bila v predlogu dnevnega reda, če jih ni potrebno predhodno pripraviti in so nujna, kar je treba posebej obrazložiti.“.
12. člen 
12. člen se črta.
13. člen 
V prvem odstavku 13. člena se črtata besedi „sodišča“ in „tistem“ ter besedilo „, kot so se prijavljali“. Za besedno zvezo „vrstnem redu“ se doda besedo „prijav“.
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi: „Če se član občne seje javi k razpravi o proceduralnih vprašanjih, mu predsednik da besedo takoj, ko jo zahteva.“.
14. člen 
V prvem odstavku 14. člena se za besedo „vprašanje“ doda besedilo „jasno opredeljeno in“.
V drugem odstavku 14. člena se za besedilom „o drugih predlogih,“ doda besedilo „po vrstnem redu“. Na koncu odstavka se doda nov stavek: „O vrstnem redu glasovanja o drugih predlogih odloči predsednik.“.
V četrtem odstavku 14. člena se besedno zvezo „7., 8. ali 9. točke 2. člena Poslovnika“ nadomesti z besedno zvezo „6., 7. ali 8. točke 3. člena poslovnika“. Besedilo „všteje v kvorum“ se črta in se nadomesti z besedilom „upošteva pri ugotavljanju sklepčnosti“.
15. člen 
V prvem odstavku 17. člena se črta beseda „ugotavlja“ in se za besedo „izid“ doda besedo „ugotavlja“.
V drugem odstavku 17. člena se za besedo „glasovnicami“ pika nadomesti z vejico ter doda besedilo „na katerih je zapisano vprašanje, o katerem se glasuje.“. Besedilo „Na glasovnici mora biti jasno opredeljeno vprašanje, o katerem se glasuje.“ se črta.
16. člen 
V tretjem odstavku 18. člena se namesto besedila „(Načelna) pravna mnenja“ doda besedilo: „Načelna pravna mnenja ali pravna mnenja“.
17. člen 
V prvem stavku prvega odstavka 19. člena se za besedno zvezo „organizacijski sekretar“ doda besedo „Vrhovnega“. V drugem stavku se črta besedo „sodišča“.
V drugem odstavku 19. člena se namesto besedila „(načelnih) pravnih mnenj“ doda besedilo: „načelnih pravnih mnenj ali pravnih mnenj“.
18. člen 
V 20. členu se črta besedo „sodišča“.
19. člen 
V prvem odstavku 21. člena se besedilo „Uradu predsednika sodišča“ nadomesti z besedilom „uradu predsednika“. Za besedo „obravnavajo“ se namesto besedila „(načelna) pravna mnenja“ doda besedilo: „načelna pravna mnenja ali pravna mnenja“.
V drugem odstavku 21. člena se za besedo „pripomb“ doda besedilo „na vsebino zapisnika“.
V tretjem odstavku 21. člena se črta besedna zveza „k zapisniku“ in se za besedo „pripombe“ doda besedilo „na vsebino zapisnika“.
20. člen 
21.a člen se spremeni tako, da se glasi:
„21.a člen 
(dopisna in videokonferenčna občna seja) 
Predsednik lahko izjemoma skliče občno sejo na dopisni ali videokonferenčni način. Za izvedbo občne seje na dopisni ali videokonferenčni način se smiselno uporabljajo določbe od 6. do 21. člena tega poslovnika. Člani občne seje sodelovanje na dopisni ali videokonferenčni občni seji prijavijo najkasneje na dan pred dnem občne seje. Na občni seji smejo sodelovati in glasovati tudi tisti člani občne seje, ki sodelovanja niso predhodno prijavili.
Če kdo od članov občne seje v treh dneh po sklicu nasprotuje sklicu dopisne ali videokonferenčne občne seje, se skliče redna občna seja v skladu z določbami tega poslovnika.
V sklicu občne seje se navedeta način in čas glasovanja. Odločitev je na dopisni občni seji veljavno sprejeta, če je izid glasovanja pisno potrjen bodisi z elektronsko pošto sodnika bodisi uradnim zaznamkom predsednika ali vodje urada predsednika v primeru telefonske oddaje glasu.
O dopisni oziroma videokonferenčni občni seji se sestavi zapisnik. Elektronska sporočila in/ali uradni zaznamki iz prejšnjega odstavka so sestavni del zapisnika.
Zapisniško ugotovljen izid glasovanja se istega dne kot je bilo opravljeno glasovanje po elektronski pošti pošlje v vednost vsem članom občne seje.
Če člani občne seje, ki so se dopisne seje udeležili, v treh delovnih dneh po prejemu zapisnika ne dajo pisnih pripomb na vsebino zapisnika, se šteje, da so zapisnik potrdili.“.
21. člen 
Naslov VI. poglavja se spremeni tako, da se glasi: „PREDLOŽITEV IN SPREJEMANJE NAČELNIH PRAVNIH MNENJ TER PRAVNIH MNENJ“.
22. člen 
Naslov 24. člena se spremeni tako, da se glasi: „(predložitev predlogov načelnih pravnih mnenj in pravnih mnenj)“.
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi: „Obravnavanje ali sprejem načelnega pravnega mnenja oziroma pravnega mnenja lahko predlaga oddelek Vrhovnega sodišča, v katerega delovno področje sodi pravno vprašanje, na katero se nanaša načelno pravno mnenje oziroma pravno mnenje.“.
Tretji odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi: „Če gre za vprašanje, ki zadeva delo dveh ali več oddelkov, oddelki predhodno usklajujejo svoja stališča. Postopek usklajevanja vodi predsednik ali po njegovem pooblastilu podpredsednik Vrhovnega sodišča (v nadaljevanju podpredsednik) oziroma izjemoma drug vrhovni sodnik. Če stališča oddelkov niso usklajena, se ob predlogu enega oddelka predloži tudi nasprotno stališče drugega oddelka.“.
23. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
„(sprejem načelnih pravnih mnenj in pravnih mnenj) 
Pred obravnavo predloga načelnega pravnega mnenja ali pravnega mnenja občna seja odloči, v delovno področje katerega oddelka oziroma več oddelkov sodi obravnavano pravno vprašanje.
Načelno pravno mnenje oziroma pravno mnenje je sprejeto, če zanj glasuje večina vseh članov občne seje in večina sodnikov oddelka oziroma vsakega od oddelkov, v katerih delovno področje sodi obravnavano pravno vprašanje.
Kadar obravnavano pravno vprašanje sodi v delovno področje več oddelkov, se glede ugotavljanja potrebne večine po prejšnjem odstavku vsi takšni oddelki štejejo kot en oddelek, sodniki teh oddelkov pa kot sodniki tega oddelka.
Če načelno pravno mnenje ali pravno mnenje pri glasovanju ne dobi večine, določene v drugem odstavku tega člena, lahko vsak član občne seje, ki je glasoval proti, že na tej seji pisno vloži svoj predlog načelnega pravnega mnenja oziroma pravnega mnenja o tem pravnem vprašanju (nasprotni predlog). V takšnem primeru občna seja z večino glasov vseh članov odloči, ali se o nasprotnem predlogu glasuje na tej občni seji ali pa se seja preloži za največ 15 dni.
Če načelno pravno mnenje ali pravno mnenje pri glasovanju ne dobi večine, določene v drugem odstavku tega člena, na občni seji pa ni bil vložen nasprotni predlog ali sprejet sklep, da se s postopkom sprejetja načelnega pravnega mnenja ali pravnega mnenja zaključi, določi predsednik izmed vrhovnih sodnikov, ki so glasovali proti, vrhovnega sodnika, ki mora v določenem roku, ki ne sme biti krajši od 14 dni in ne daljši od 30 dni, pripraviti nasprotni predlog. O takšnem nasprotnem predlogu se glasuje praviloma na naslednji občni seji, ki mora biti sklicana v roku 15 dni po pripravi nasprotnega predloga.
V primeru, da se o nasprotnem predlogu ne glasuje na isti seji, se na naslednji seji najprej razpravlja in glasuje o nasprotnem predlogu, če ta ne dobi večine, določene v drugem odstavku tega člena, pa ponovno še o prvotnem predlogu.
Če po takšnem glasovanju noben predlog ne dobi večine, določene v drugem odstavku tega člena, predsednik ali po njegovem pooblastilu podpredsednik vodi in oblikuje skupino predstavnikov vseh oddelkov z nalogo pripraviti usklajen predlog načelnega pravnega mnenja ali pravnega mnenja. Občna seja lahko tudi sklene, da se s sprejetjem načelnega pravnega mnenja ali pravnega mnenja zaključi.“.
24. člen 
26. člen se spremeni tako, da se glasi: „Predlagatelj lahko svoj predlog načelnega pravnega mnenja oziroma pravnega mnenja umakne do začetka glasovanja o predlogu.“.
25. člen 
Prvi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi: „Občna seja odloči, kdo bo obdelal sprejeto načelno pravno mnenje oziroma pravno mnenje, odločbo ali drug sklep. Praviloma za to določi sodnika poročevalca. Končno redakcijo sprejetih načelnih pravnih mnenj, pravnih mnenj, odločb in drugih sklepov v petnajstih dneh po končani občni seji opravi komisija za redakcijo odločb, ki jo vodi predsednik, sestavljajo pa jo še podpredsednik in vodje oddelkov.“.
V drugem odstavku 27. člena se črta oklepaj ter za vejico doda besedno zvezo „pravno mnenje,“.
Tretji odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi: „Član, ki je dal ločeno mnenje, lahko zahteva, da se njegovo mnenje objavi skupaj s sprejetim načelnim pravnim mnenjem oziroma pravnim mnenjem.“.
26. člen 
V prvem, drugem in tretjem odstavku 28. člena se črtajo oklepaji.
V prvem odstavku 28. člena se za besedo „mnenjem“ doda besedilo „ali pravnim mnenjem“. Črta se besedo „sodišča“.
V drugem odstavku 28. člena se za besedo „Predsednik“ črta besedo „sodišča“. Za besedo „mnenjem“ se doda besedilo „ali pravnim mnenjem“.
V tretjem odstavku 28. člena se za besedo „mnenju“ doda besedilo „ali pravnem mnenju“.
Četrti odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi: „Če Ustavno sodišče RS v izreku ali v nosilnih razlogih svoje odločitve sprejme pravno razlago oziroma stališče, ki je v nasprotju z razlago oziroma stališčem v sprejetem načelnem pravnem mnenju ali pravnem mnenju oziroma v njunih nosilnih razlogih, mora vodja oddelka pravno vprašanje predložiti prvi naslednji občni seji.“.
27. člen 
V tretjem stavku 29. člena se besedna zveza „občne seje“ zamenja z besedno zvezo „občni seji“.
28. člen 
V četrtem odstavku 30. člena se besedo „oziroma“ nadomesti z besedo „ali“.
29. člen 
Te spremembe poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. Su 1203/2021
Ljubljana, dne 29. septembra 2021
 
Mag. Damijan Florjančič 
predsednik Vrhovnega sodišča