Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3102. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk, stran 9302.

  
Na podlagi drugega odstavka 28.č člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 56/21 – odl. US in 123/21) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 
1. člen 
V Pravilniku o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk (Uradni list RS, št. 128/20 in 6/21) se v 4. členu v prvem odstavku besedilo »0,52 eura« nadomesti z besedilom »0,63 eura«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-669/2021
Ljubljana, dne 5. oktobra 2021
EVA 2021-2330-0111
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano