Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3101. Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, stran 9301.

  
Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi 
1. člen 
V Pravilniku o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 102/12, 20/14, 57/14, 53/15, 60/16, 41/18, 25/19, 32/19, 75/20 in 113/20) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
Ta pravilnik določa omejitve in posebne pogoje uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (v nadaljnjem besedilu: EEO) v skladu z Direktivo 2011/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (UL L št. 174 z dne 1. 7. 2011, str. 88), spremenjeno z:
– Delegirano direktivo Komisije (EU) 2021/647 z dne 15. januarja 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo nekaterih svinčevih spojin in spojin šestvalentnega kroma v električnih in elektronskih vžigalnikih eksplozivov za civilno (poklicno) uporabo, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 133 z dne 20. 4. 2021, str. 54),
– Delegirano direktivo Komisije (EU) 2021/884 z dne 8. marca 2021 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede obdobja veljavnosti izjeme za uporabo živega srebra v električnih vrtečih se konektorjih, ki se uporabljajo v sistemih intravaskularnega ultrazvočnega slikanja, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 194 z dne 2. 6. 2021, str. 37).«
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. novembra 2021, v delu, v katerem se nanaša na Direktivo 2021/884/EU, pa se začne uporabljati 1. julija 2022.
Št. 0070-249/2021/13
Ljubljana, dne 7. oktobra 2021
EVA 2021-2711-0184
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje