Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3099. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in načinu verske duhovne oskrbe v policiji, stran 9301.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07, 46/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 100/13) minister za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in načinu verske duhovne oskrbe v policiji 
1. člen 
V Pravilniku o organizaciji in načinu verske duhovne oskrbe v policiji (Uradni list RS, št. 72/07) se v 2. členu besedilo »Zakonu o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07)« nadomesti z besedilom »zakonu, ki ureja versko svobodo«.
2. člen 
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Versko duhovno oskrbo in njene predstavitve v policiji organizirajo uslužbenci oziroma uslužbenke generalne policijske uprave (v nadaljnjem besedilu: uslužbenec generalne policijske uprave), ki morajo pri izvrševanju te pravice zagotoviti enakopravnost različnih veroizpovedi.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Uslužbenec generalne policijske uprave lahko o svojem delu glede verske duhovne oskrbe v policiji na spletni strani policije in profilih policije na družbenih omrežjih na primeren način obvešča notranjo in zunanjo javnost.«.
3. člen 
V 4. členu se besedilo »prvega odstavka 3. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo in Uradni list RS, št. 14/07 – ZVS) nadomesti z besedilom »4. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17, 46/19 – odl. US in 47/19)«.
4. člen 
V 5. členu se v četrtem odstavku beseda »delavce« nadomesti z besedo »uslužbence«.
5. člen 
V 7. členu se v drugem odstavku pika za prvim stavkom črta. Doda se vejica in besedilo »izjemoma pa tudi v primernih prostorih policije.«.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-492/2021
Ljubljana, dne 6. oktobra 2021
EVA 2021-1711-0053
Aleš Hojs 
minister 
za notranje zadeve